یک دروغ تبدیل به راست میشود وقتی که انسان باورش کند
پس زود باور نباش

دسته ها : شعر
سه شنبه پنجم 6 1387
X